Hyljekarkotin kehittyy

Kalatalouden innovaatio-ohjelmaan sisältyvässä Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus -hankkeessa on ollut Luonnonvarakeskuksen ja mm. SAKL:n yhteisvoimin käynnissä mobiilin hyljekarkottimen suunnittelu ja testaaminen. Aiempien kokeilujen tulosten perusteella on voitu estää hylkeiden pääsy yksittäiselle pyydykselle akustisella veden alla lähetettävällä korkeataajuisella äänellä. Nyt haetaan kokemuksia liikuteltavalla karkottimella. Karkotinyksikkö sisältää pulssigeneraattorin ja vahvistimen, ja se lähettää anturiin satunnaisia äänisignaaleja […]

Luonnonvarakeskus tutkii ponttonirysästä vapautettujen lohien eloonjäämistä Pohjanlahden rannikolla

Tutkimukseen liittyvät lohien merkinnät tehdään touko–kesäkuussa Selkämerellä Porin-Merikarvian edustalla, Etelä-Perämerellä Luodon edustalla ja Pohjois-Perämerellä. Merkkien palauttamisesta maksetaan kalastajille palkkio. Euroopan komission asettama poikkeus saaliin purkamisvelvoitteesta koskien Itämeren lohen vapauttamista rysästä umpeutuu vuoden 2020 lopulla. Siksi ponttonirysistä (PU-rysä) vapautettujen lohien tutkiminen on nyt tärkeää. PU-rysistä on tullut käytetyimpiä lohipyydyksiä koko Itämerellä, mutta PU-rysistä vapautettujen lohien eloonjäänti […]

Merialuesuunnitelmaluonnosten kuuleminen

Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen kattava, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen merialuesuunnitelmaluonnos on valmistunut. Suunnitelmaluonnos on laadittu rannikon maakuntien liittojen toimesta kolmessa osassa: Suomenlahti: Kymenlaakson ja Uudenmaan liitot; Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa: Varsinais-Suomen liitto ja Satakuntaliitto; Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri: Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin liitot. Rannikon maakuntien liittojen maakuntahallitukset ovat kukin osaltaan päättäneet maankäyttö- ja […]

Kalatalouden kansalliset kriisituet haettavissa 18.5.2020 alkaen

Kalatalousalan kansallinen tukirahoitus koronavirusepidemiasta kärsiville yrityksille on hyväksytty. Yritykset voivat saada avustusta 3 000 – 10 000 euroa. Avustusta voivat hakea kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt epidemian vuoksi. Avustusta voidaan myöntää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin, kuten palkka- ja vuokrakuluihin. Valtioneuvosto on tänään 14.5. hyväksynyt asetuksen, jolla säädetään kalatalouden väliaikaisten kriisitukien […]

Kalatalouden innovaatio-ohjelmien väliraportit on julkaistu

Vuonna 2017 käynnistyneiden kalatalouden innovaatio-ohjelmien väliraportit on julkaistu. Väliraporteissa on koottu yhteen ohjelmien ensimmäisen kolmivuotiskauden toiminta. Innovaatio-ohjelmia on kaikkiaan viisi: vesiviljelyn innovaatio-ohjelma, kalatalouden ympäristöohjelma, tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuusohjelma, kalastuksen innovaatio-ohjelma ja kalatalouden markkinointiohjelma. Maa- ja metsätalousministeriön sekä ELY-keskusten käynnistämissä kalatalouden innovaatio-ohjelmissa keskitytään suomalaisen kalatalouden uudistamiseen ja toimintaedellytysten vahvistamiseen. Ohjelmat ovat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) rahoittamia. Ohjelmia koordinoivat […]

Luke: Kalaa riittää ruokapöytiin myös koronakriisissä

Koronakriisi näkyy Suomen kalataloudessa muun muassa kalan hinnan laskuna ja kalastajien myyntiväylien vähenemisenä. Kalan kokonaistarjonnassa ei ole alkuvuonna tapahtunut suuria muutoksia, vaikka jakeluketjut ovat nopeasti muuttuneet. Kalan tuonti jatkuu lähes normaaliin tapaan, ja kasvatettua kalaa on tarjolla. Koronakriisi on kuitenkin supistanut kotimaan kalan tuotannolle tärkeitä markkinakanavia, minkä vuoksi on tärkeää miettiä entistä paremmin kalan omavaraisuuden […]

Kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle avustus vahinkoja aiheuttavien harmaahyljeurosten poistamiskuluihin

Varsinais-Suomen ELY-keskus avaa kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle rannikolla vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin myönnettävien avustusten haun 8.5.2020. Avustusta voidaan myöntää huhtikuun 8. päivästä 2020 vuoden 2023 loppuun. Avustuksen haku on jatkuva ja vuosittain sitä voidaan myöntää enintään 400 kpl poistetun halliuroksen käsittelemiseksi. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää avustukset maa- ja metsätalousministeriön sille valtion […]

Ensiapua kalatalousalalle koronakriisissä – EMKR:n mahdollisuudet

Koronakriisi aiheuttaa vaikeuksia monille kalatalousalan yrityksille. Ensiapua tilanteeseen antaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto: tilanteen helpottamiseksi rahastossa on otettu käyttöön ennakkomaksut kehittämishankkeissa, tukitasojen harkinnanvarainen korottaminen sekä mahdollisuus pakkaamiseen liittyvien investointien tukemiseen myös julkisissa satamissa. Nämä tukitoimet ovat hyödynnettävissä heti. Lisää tukitoimia on tulossa, ja niistä tiedotetaan, kun ne saadaan käyttöön. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) koronaan […]

Kuhan alamitan nosto vähensi kaupallisen kalastuksen saaliita Saaristomerellä

Kuhan alamitta nousi vuoden 2019 alussa, mikä on aiheuttanut saalismenetyksiä Saaristomeren kaupallisille kalastajille. Luonnonvarakeskus (Luke) seuraa kaupallisten kalastajien kuhasaaliita Saaristomerellä. Luken hankkeeseen osallistuvien kuhaa pyytävien rannikkokalastajien saalis väheni vuonna 2019 keskimäärin 18 prosenttia, vaihdellen 78 prosentin vähenemästä 212 prosentin kasvuun. Kuhan alamitta nousi vuoden 2019 alussa Saaristomeren ryhmään I kuuluvien päätoimisten kaupallisten kalastajien osalta 37 senttimetristä […]