SAKL KJ juttu-1web

Kolumni: Miten tässä näin kävi?

Ammattikalastuksen kokonaissaalis ja saaliin arvo ovat viime vuosina ovat kehittyneet hyvinkin suotuisasti. Tilanne ei kuitenkaan ole niin hyvä kuin tilastot äkkisilmäyksellä kertovat. On katsottava lukujen taakse, jotta voisi ymmärtää mitä ne todella kertovat. Saalis pieneni parilla prosentilla ja arvo nousi peräti viidenneksellä vuodesta 2010 vuoteen 2011. Suurin voittaja tässä oli avomerikalastus, ja silakan ja kilohailin […]

Puheenjohtaja: WWF on menettänyt uskottavuutensa

Maailman luonnonsäätiö WWF on todistanut julkisuudessa paitsi tietämättömyytensä asioissa, joissa esiintyy asiantuntijana myös epäluotettavuutensa sopimusosapuolena. Järjestön varainhankinnasta paljastuneiden tietojen perusteella voisi lisäksi päätellä, että vanha sananlasku ”Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat” kuvailee hyvin järjestön toimintaa. Faktoja tuntematta WWF on kuluttajan kalaoppaassa merkinnyt vaellussiian punaisella valolla ja aiheuttanut toimenpiteellään vakavaa vahinkoa elinkeinokalataloudelle ja suurta hämmennystä […]

saately alueet3

Lohen kalastuksen säätelyalueet ja aikarajoitukset

Yleisrajoitus: lohenkalastus on kielletty langasta kudotuilla pyydyksillä sekä kiinto- ja ajosiimoilla Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä Pohjanlahdella seuraavasti: Selkämerellä 1.4 – 16.6 leveysasteiden 60°45’N ja 62°30’N välisellä merialueella Merenkurkussa 1.4 – 21.6 leveysasteiden 62°30’N ja 64°00’N välisellä merialueella Perämerellä 1.4 – 26.6 leveysasteiden 64°00’N ja 65°30’N välisellä merialueella Perämeren pohjukassa 1.4 – 1.7 leveysasteen 65°30’N pohjoispuolella […]

MMM, WWF, kauppa ja kalatalousala yhteisymmärrykseen: Suosi kotimaista siikaa tarjonnassa ja kalapöydissä

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa laajapohjaisen työryhmän, jonka tehtävänä on erityisesti siian kalastuksen säätelyn kehittäminen siten, että kalastuksen kestävyys varmistetaan. Työryhmä tarkastelee mm. kalojen alamittojen, verkkojen silmäkokojen sekä alueellisten ja muiden teknisluonteisten säätelytoimien tarvetta sekä niiden vaikutuksia kalakantojen elinvoimaisuuteen ja kalastukseen. Työryhmä ottaa työssään huomioon parhaan tieteellisen ja muun tiedon ja tekee tarvittaessa ehdotuksia tiedonkeruun parantamiseksi. […]

Puheenjohtajan kommenttipuheenvuoro julkaistu Helsingin sanomissa 22. toukokuuta 2012

Ammattikalastusta ja kahlekuninkaita Luontoa suojellaan suojelun vuoksi, syistä ja seurauksista piittaamatta tai jopa valheellisin perustein. Yleisen edun nimissä tapahtuva luonnon tuhoaminen kyllä hyväksytään. Kun vesistötuhojen seurauksia yritetään korjata, ammattikalastaja nähdään merialueemme suurimpana uhkana. Todelliset ongelmat lakaistaan maton alle. Suomalainen ammattikalastaja on sitoutunut ammattiinsa ja harjoittaa elinkeinoaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla voimassa olevia säädöksiä […]

image001

Melan neuvottelukunta Taivassalossa

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen MELA:n kalastajien ja poronhoitajien neuvottelukunta teki kokousmatkan Saaristomerelle Taivassaloon ja Uuteenkaupunkiin teemana ammattikalastus merellä. Säät suosivat matkaa ja Taivassalon kalasatamaan tutustuminen tapahtui lämpimässä auringonpaiseessa. Useita rysäveneitä oli purkamassa päivän saalistaan ja kalastaja Reima Salonen kertoi vieraille silakan rysäpyynnistä ja purkutapahtuman tekniikasta. Salosen mukaan saaristoon on tullut hyvin silakkaa, mikä näkyy niin saaliin määrässä […]

Lausuntopyyntö rannikkokalastuksen hyvän käytännön ohjeista

Lähikala -hanke on Suomen Ammattikalastajaliitto ry:n (SAKL) alulle panema hanke saada käyttöön rannikkokalastuksen alkutuotantoon hyvän käytännön ohje. Hanke on osittain Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahoittama. Suomen Ammattikalastajaliittoon on laatinut oheisen luonnoksen hyvän käytännön ohjeiksi. Hyvän käytännön ohjeiden laadinta perustuu Euroopan yhteisön hygieniasäädöksiin. Ohjeet tulee lähettää lausunnoille tahoille, joita ohjeet jollain tavalla koskevat. Lausuntokierroksen jälkeen lopulliset ohjeet […]

bsRAC

BS RAC kokous Tallinnassa

Suomen Ammattikalastajaliitto oli edustettuna komission Itämeren neuvoa-antavan komitean (BS RAC) kokouksissa Viron ympäristöministeriön tiloissa Tallinnassa 3. toukokuuta. Paikalla oli lähes kolmekymmentä henkilöä eri Itämeren ympärysvaltioista ja intressiryhmistä. ExCom – kokouksen avasi ministerin sairastuttua pääsihteeri Rita Annus. Hän piti kalatutkimusta erittäin tärkeänä, jotta kalastus voidaan järjestää tehokkaasti, mutta samalla turvataan kalakannat. Hän kiitti myös eri maiden […]

Kolumni: Poistokalastuksesta lisää tuloja tietyin reunaehdoin

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) julkaisi eilen loppuraportin pilottihankkeesta, jossa testattiin särkikalojen laajamittaista hyödyntämistä elintarvikkeeksi, rehuksi ja bioenergiaksi. Hanke herättää muutamia ajatuksia. Ensiksi on annettava kiitokset tutkimuslaitokselle siitä, että laitos on kerrankin tehnyt todellista kalastuselinkeinon kehittämistyötä ja vielä läheisessä yhteistyössä yrittäjien sekä elinkeinon edustajien kanssa. Tällaisen konseptin toivoisi toistuvan. Työsarkaa luulisi riittävän. Toinen asia sitten […]

Pro Kala selvitti miten silakka voisi saada ympäristömerkin

Elintarviketuotannon vastuullisuus kiinnostaa tänä päivänä sekä kuluttajia että kauppaa. Huoli joidenkin kalakantojen ylikalastuksesta ja kaupallisen kalastuksen toteuttaminen kestävällä tavalla on noussut esille monissa eri yhteyksissä. Vastuullisen kuluttajan valintoja helpottamaan on viime vuosina tullut erilaisia ympäristömerkkejä. Meillä ehkä tunnetuimpia kalatuotteiden ympäristömerkkejä ovat MSC ja FOS. Ympäristömerkittyjen tuotteiden kysynnän uskotaan tulevaisuudessa kasvavan, minkä vuoksi nähtiin tarpeelliseksi selvittää […]