MMM, WWF, kauppa ja kalatalousala yhteisymmärrykseen: Suosi kotimaista siikaa tarjonnassa ja kalapöydissä

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa laajapohjaisen työryhmän, jonka tehtävänä on erityisesti siian kalastuksen säätelyn kehittäminen siten, että kalastuksen kestävyys varmistetaan. Työryhmä tarkastelee mm. kalojen alamittojen, verkkojen silmäkokojen sekä alueellisten ja muiden teknisluonteisten säätelytoimien tarvetta sekä niiden vaikutuksia kalakantojen elinvoimaisuuteen ja kalastukseen. Työryhmä ottaa työssään huomioon parhaan tieteellisen ja muun tiedon ja tekee tarvittaessa ehdotuksia tiedonkeruun parantamiseksi. […]

Puheenjohtajan kommenttipuheenvuoro julkaistu Helsingin sanomissa 22. toukokuuta 2012

Ammattikalastusta ja kahlekuninkaita Luontoa suojellaan suojelun vuoksi, syistä ja seurauksista piittaamatta tai jopa valheellisin perustein. Yleisen edun nimissä tapahtuva luonnon tuhoaminen kyllä hyväksytään. Kun vesistötuhojen seurauksia yritetään korjata, ammattikalastaja nähdään merialueemme suurimpana uhkana. Todelliset ongelmat lakaistaan maton alle. Suomalainen ammattikalastaja on sitoutunut ammattiinsa ja harjoittaa elinkeinoaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla voimassa olevia säädöksiä […]

image001

Melan neuvottelukunta Taivassalossa

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen MELA:n kalastajien ja poronhoitajien neuvottelukunta teki kokousmatkan Saaristomerelle Taivassaloon ja Uuteenkaupunkiin teemana ammattikalastus merellä. Säät suosivat matkaa ja Taivassalon kalasatamaan tutustuminen tapahtui lämpimässä auringonpaiseessa. Useita rysäveneitä oli purkamassa päivän saalistaan ja kalastaja Reima Salonen kertoi vieraille silakan rysäpyynnistä ja purkutapahtuman tekniikasta. Salosen mukaan saaristoon on tullut hyvin silakkaa, mikä näkyy niin saaliin määrässä […]

Lausuntopyyntö rannikkokalastuksen hyvän käytännön ohjeista

Lähikala -hanke on Suomen Ammattikalastajaliitto ry:n (SAKL) alulle panema hanke saada käyttöön rannikkokalastuksen alkutuotantoon hyvän käytännön ohje. Hanke on osittain Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahoittama. Suomen Ammattikalastajaliittoon on laatinut oheisen luonnoksen hyvän käytännön ohjeiksi. Hyvän käytännön ohjeiden laadinta perustuu Euroopan yhteisön hygieniasäädöksiin. Ohjeet tulee lähettää lausunnoille tahoille, joita ohjeet jollain tavalla koskevat. Lausuntokierroksen jälkeen lopulliset ohjeet […]

bsRAC

BS RAC kokous Tallinnassa

Suomen Ammattikalastajaliitto oli edustettuna komission Itämeren neuvoa-antavan komitean (BS RAC) kokouksissa Viron ympäristöministeriön tiloissa Tallinnassa 3. toukokuuta. Paikalla oli lähes kolmekymmentä henkilöä eri Itämeren ympärysvaltioista ja intressiryhmistä. ExCom – kokouksen avasi ministerin sairastuttua pääsihteeri Rita Annus. Hän piti kalatutkimusta erittäin tärkeänä, jotta kalastus voidaan järjestää tehokkaasti, mutta samalla turvataan kalakannat. Hän kiitti myös eri maiden […]

Kolumni: Poistokalastuksesta lisää tuloja tietyin reunaehdoin

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) julkaisi eilen loppuraportin pilottihankkeesta, jossa testattiin särkikalojen laajamittaista hyödyntämistä elintarvikkeeksi, rehuksi ja bioenergiaksi. Hanke herättää muutamia ajatuksia. Ensiksi on annettava kiitokset tutkimuslaitokselle siitä, että laitos on kerrankin tehnyt todellista kalastuselinkeinon kehittämistyötä ja vielä läheisessä yhteistyössä yrittäjien sekä elinkeinon edustajien kanssa. Tällaisen konseptin toivoisi toistuvan. Työsarkaa luulisi riittävän. Toinen asia sitten […]

Pro Kala selvitti miten silakka voisi saada ympäristömerkin

Elintarviketuotannon vastuullisuus kiinnostaa tänä päivänä sekä kuluttajia että kauppaa. Huoli joidenkin kalakantojen ylikalastuksesta ja kaupallisen kalastuksen toteuttaminen kestävällä tavalla on noussut esille monissa eri yhteyksissä. Vastuullisen kuluttajan valintoja helpottamaan on viime vuosina tullut erilaisia ympäristömerkkejä. Meillä ehkä tunnetuimpia kalatuotteiden ympäristömerkkejä ovat MSC ja FOS. Ympäristömerkittyjen tuotteiden kysynnän uskotaan tulevaisuudessa kasvavan, minkä vuoksi nähtiin tarpeelliseksi selvittää […]

RKTL:n poistokalastushankkeen tulokset selvillä

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos toteutti yhteistyössä yhdeksän yrityksen kanssa pilottihankkeen, jossa testattiin särkikalojen laajamittaista hyödyntämistä elintarvikkeeksi, rehuksi ja bioenergiaksi. Särkikalojen poistokalastus jatkuu rannikolla tänä keväänä entistä laajamittaisemmin. Poistokalastuksella vähennetään rehevöityneistä vesistä ravinteita. Tavoitteena on hyödyntää kaikki pyydetty kala. Poistokalastusjärjestelmän käynnistysvaiheessa yhteiskunnan tuki on välttämätön, mutta myöhemmin kalastuksen toivotaan jatkuvan kaupallisin perustein. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen […]

Nyt haussa – hylkeensietopalkkiot

Vuotta 2011 koskevat ammattikalastuksen hyljesietopalkkiot ovat haettavissa. Palkkion hakuaika on 23.4. – 21.5.2012. Sietopalkkion laskentaa koskeva ohjeistus ja lomakkeet löytyvät oheisena ja niitä on saatavissa myös ELY-keskuksista. Ammattikalastuksen hyljesietopalkkiohakemus 2012 [doc, 301 KB] Kirjanpitolomake (Word) [doc, 224 KB] Kirjanpitolomake (Excel) [xls, 43 KB] Hylkeiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen kalatalousyrittäjille (muistio 23.4.2012) [doc, 89 KB   Fiskare […]

Safe@sea

Safe@sea – projekti kehittää kalastajien suojavaatteiden ominaisuuksia turvallisuuden ja käyttömukavuuden parantamiseksi. Käynnissä oleva hanke on norjalaisen SINTEF – tutkimusorganisaation koordinoima ja siinä on mukana myös suuri tekstiilivalmistaja Helly Hansen Pro. Tämä EU:n tutkimushanke tähtää ammattikalastajien työturvallisuuden lisäämiseen ja onnettomuuksien mm. hukkumisen ehkäisemiseen. Hanke on kolmivuotinen ja neljän miljoonan euron budjetti saa rahoituksensa EU:n 7. puiteohjelmasta […]